Regulamin

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Dodawanie opinii

4. Warunki techniczne świadczenia usług

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

7. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

8. Prawa własności intelektualnej

9. Ochrona prywatności Użytkowników

10. Ochrona prywatności Przedsiębiorców

11. Postanowienia końcowe.Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 roku

Placówki medyczne